Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 94 НН - 1249/ 05.11.09г. и Предложение с Вх. № 2341/ 26.11.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 784

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Билян Емилов Маринов с ЕГН 0641311482.

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/