Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на отчета за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други международни програми.

 

РЕШЕНИЕ № 786

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема отчета за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други международни програми.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/