Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет за І-во полугодие на 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 788

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през І-вото полугодие на 2010 г.:

 

Заседание 21.01.2010 г. Основни точки от дневния ред

 1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за IIро полугодие на 2009 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;
 2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за IIро полугодие на 2009 г. и всички неснети от отчет решения;
 3. Отчет за дейността на Сдружението „За чисти селища”;
 4. Доклад на Сметната палата с Вх. № 779/ 12.06.2009 г., придружено със Становище на Общинска администрация.

 

Заседание 18.02.2010 г. Основни точки от дневния ред

 1. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2009 г. ;
 2. Приемане на годишен план за приватизация за 2010 г.;
 3. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;
 4. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;
 5. Информация за проведените процедури по обществени поръчки във връзка с ЗОП, НВМОП и закона за концесиите в периода 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.
 6. Проблемите на кметствата и Програмата за работа с тях.

 

Заседание 18.03.2010 г. Основни точки от дневния ред

 1. Отчет за изпълнение на бюджета и Инвестиционната програма за 2009 г.;
 2. Приемане на бюджет на Община Велико Търново за 2010 г.;
 3. Приемане на Инвестиционна програма за 2010 г.;

 

Заседание 22.03.2010 г. Тържествено заседание

 1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;
 2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

 

Заседание 22.04.2010 г. Основни точки от дневния ред

 1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2009 г.;
 2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2009 г.;
 3. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените пряви на малолетни и непълнолетни;
 4. Приемане на информация за работата на РПУ – Велико Търново през 2009 г. и оценка за състоянието на обществения ред и спазване на Наредба № 1;

 

Заседание 20.05.2010 г. Основни точки от дневния ред

 1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2010 г.;
 2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2010 г.;

 

Заседание 17.06.2010 г. Основни точки от дневния ред

 1. Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него;
 2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2010 г.
 3. Информация за работата на Общинска администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/