Препис-извлечение от Протокол № 58

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.12.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промени в състава и ръководството на Постоянните комисии на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 789

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Избира за член на Постоянната комисия по бюджет и финанси Росен Върбанов Иванов.
  2. Освобождава Николен Веселинов Стойнов като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране.
  3. Избира за член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране Росен Върбанов Иванов.
  4. Избира за председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности Николен Веселинов Стойнов.
  5. Избира за член на постоянната комисия по култура, културно историческо наследство, вероизповедания, именуване и преименуване Цветанка Боянова Недева.
  6. Освобождава Цветанка Боянова Недева като председател на постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции.
  7. Избира за председател на постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции Росен Върбанов Иванов.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/