Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново като партньор по проект „Устойчив градски туризъм – стратегии за културно развитие на европейските градове с културно-историческо наследство в началото на ХХІ век”, по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C

 

РЕШЕНИЕ № 79

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да участва като партньор по проект „Устойчив градски туризъм – стратегии за културно развитие на европейските градове с културно-историческо наследство в началото на ХХІ век”, по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C.

 

ВЯРНО:

           /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/