Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на четиристранно споразумение по програма „ Глобални библиотеки- България”.

 

РЕШЕНИЕ № 794

 

На основание чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА Великотърновският общински съвет дава съгласие:

 

  1. Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „ Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”
  2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата,съгласно Приложение № 1 ,неразделна част от настоящото решение.
  3. Упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение/я за сътрудничество / Приложение № 1/ между общината, Министерството на културата ,Програма на ООН за развитие с РБ „ П.Р.Славейков” и народните читалища „ Напредък” –гр.Килифарево” и „Съгласие- Дебелец” –гр.Дебелец.
  4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
  5. Възлага контрола по изпълнението на настоящото решение на Постоянната комисия по култура, културно историческо наследство, веироизповедания, именуване и преименуване към Великотърновския общински съвет.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/