Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване за нуждите на проект „Инициатива за отговорно родителство” на помещения от имот, частна общинска собственост /ІІ-ро ниво/, намиращ се на ул. „Димитър Найденов” № 4 в гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 795

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение на проект „Инициатива за отговорно родителство”, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване от Сдружение „SOS Детски селища България” за нуждите на проект „Инициатива за отговорно родителство” на помещения от ІІ-ро ниво на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/13.05.2002 г., намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4.
  2. Сдружение „SOS Детски селища България” следва да предостави необходимото за дейностите по проекта оборудване и да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и СОТ на ползваните помещения.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по - горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/