Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за 2010 година и откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, собственост на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 796

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал.3,т.2 , чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в годишния план за приватизация за 2010 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, представляващи: „Магазин” на ул. „Н. Габровски” № 33 и „Магазин” на ул. „Независимост” № 18- собственост на Община Велико Търново.
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обектите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/