Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 798

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1011-1/ 06.01.2010 год. на Кмета на с. Леденик, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в землището на с. Леденик актуван с АОС 842/ 27.02.2001 год., представляващ язовир с обща площ 22.175 дка за срок 5 години и минимална годишна конкурсна цена 800,00 лв.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/