Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж.

 

РЕШЕНИЕ № 799

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Общински съвет Велико Търново

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ V /пет римско/ „за трафопост” от строителен квартал 602 /шестстотин и две/ по ПУП на гр.Велико Търново, а по кадастралната карта на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор №10447.515.441 /едно нула четири четири седем точка пет едно пет точка четири четири едно/, целият с площ от 106 /сто и шест/ кв.м., актуван с АОС № 4231/26.06.2007 г., находящ се на ул. „Димитър Благоев”, за изграждане на ново енергийно съоръжение: „Трафопост – тип бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/” със ЗП от 17,16 кв.м. и прилежащ сервитут към него от 26,04 кв.м., в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.
  2. Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 9 375 /девет хиляди триста седемдесет и пет/ лева.
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, EON БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 9 375 /девет хиляди триста седемдесет и пет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, местен данък по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 162 /сто шестдесет и два/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/