Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура по акредитация на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, град Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 80

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.86, ал.1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 24 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/