Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура.

 

РЕШЕНИЕ № 800

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие да бъде сключен договор с „БТК” АД, гр. София, Бизнес парк София, сграда 12А за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от имот с идентификатор 10447.136.4 по кадастралната карта на гр. В. Търново, с площ 0,354 дка, гори в земеделски земи, VІІІ категория, местност Света гора, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, публична общинска собственост, за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA, върху съществуваща кула, собственост на „БТК” АД, строена през 1980 г. за срок от 3 (три) години, при годишна наемна цена 1 360 лева (хиляда триста и шестдесет лева).

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/