Препис-извлечение от Протокол № 59

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Молба с вх. № 94КК-666 / 27.07.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 802

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Славка Иванова Иванова с ЕГН 0046121478 и Николета Иванова Иванова с ЕГН 0243251454.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/