Препис-извлечение от Протокол №60

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 г.

 

РЕШЕНИЕ № 807

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 2а, ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/