Препис-извлечение от Протокол №60

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 29.01.2010 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2009 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2009 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2009 година; приемане на проект за бюджет 2010 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 808

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27, чл.30 и чл. 42, ал. 2 и ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет реши

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2009 ГОДИНА:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2009 година по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2009 година по Приложение 7.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

4. Приема отчета за Организирането и провеждането на Дванадесети международен фолклорен фестивал, Велико Търново 2009 – Приложение №3В.

5. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 32, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2009 г., утвърждава разпределението на реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2009 г., съгласно Приложение 8 и Приложение 8А.

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2010 ГОДИНА

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2010 година по приходната и разходната част в размер на 55 062 914 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 213 131 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 33 381 699 лева, капиталови разходи – 831 432 лева.

- приходи и разходи за местни дейности в размер на 20 170 449 лева в т.ч.: текущи разходи – 18 404 992 лева, капиталови разходи – 1 765 457 лева.

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 679 334 лева в т.ч.: текущи разходи 679 334 лева / Приложение 2, Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, /Приложение 4/

7. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2010 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

 • капиталови разходи в размер на 1 224 625 лева;
 • погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 426 090 лв.
 • Погасени заеми от Фонд за покриване разходите за приватизация – 106 250 лв.;
 • Задължения по финансов лизинг за закупени ДМА – 130 114 лв;
 • Разходи за лихви по заеми и финансов лизинг с инвестиционно предназначение – 112 921 лв.
 • 8. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2010 година в размер на 70 659 333 лева по Приложение 15, както следва:

 • 810 100 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища – 480 800 лева;
 • 1 600 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;
 • 66 462 444 лева от други извънбюджетни средства;
 • преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи – 109 516 лева, в т.ч. 109 484 за Обекти по Красива България;
 • преходен остатък от целеви трансфер за съфинансиране на проекти за Енергийно саниране на училищни сгради, Изграждане в училищни сгради на достъпна среда за хора с увреждания и Ремонт на спортни площадки и съоръжения в размер на 452 648 лв.
 • собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 1 224 625 лева;
 • 9. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2010 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

  10. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2010 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

  11. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №5/:

  11.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2010 г. е 11 000 000 лева;

  11.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2010 година не може да надвишава 18 437 476 лева.

  12. Годишния размер на плащанията по дълга за 2010 година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2009 година на Община Велико Търново.

  13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година по приходите в размер на 15 466 307 лева и по разходите – 15 027 014 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №9 към §32 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2010 год

  14. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2010 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

  - за делегирани от държавата дейности:

 • заплати и вноски за осигурителни плащания;
 • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
 • медикаменти;
 • храна;
 • отопление, осветление;
 • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
 • други разходи
 • - за местни дейности:

 • плащания по обслужване на общинския дълг;
 • заплати и вноски за осигурителни плащания;
 • ремонт на общински пътища;
 • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
 • храна;
 • медикаменти;
 • отопление, осветление;
 • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
 • други разходи
 • 15. На основание чл. 31 , ал.2 от ПМС 324/30.12.2009 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №53-00-137/12.01.2010 година в размер на 210,00 лева /двеста и десет лева/ по Приложение № 9.

  16. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 31, ал.3 от ПМС 324/ 30.12.2009 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 350 лева.

  17. На основание чл.30 от ПМС 324/30.12.2009 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

 • до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски в полза на общинския бюджет, но не повече от 90 %.
 • 17.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.30, ал.2 от ПМС 324/ 30.12.2009 година, /Приложение № 10/.

  17.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 10А/

  17.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 17.1.

  18. На основание чл. 25, ал.2 от ПМС 324/ 30.12.2009 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

  19. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2010 година, утвърдени с настоящото решение;

  20. При намаляване на размера на предоставените трансфери от Централния бюджет за Община Велико Търново в изпълнение на чл. 17 от ЗДБ на РБ за 2010 г., същата мярка да бъде прилагана съответно и за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

  21. Утвърждава трансфер за МДТ „Константин Кисимов” за 2010 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

  22. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 11/.

  23. На основание чл. 41, т. 3 от ПМС 324/ 30.12.2009 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

  24. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

  25. Възлага на кмета на общината:

  25.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

  25.2. Да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

  25.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и съответствие с волята на дарителя/спонсора.

  26. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2010 година /чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §30 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г./, да:

  26.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

  26.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

  26.3. След 30.06.2010 година да предлага на Великотърновски общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция „Образование” и по функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, от която се пренасочват;

  26.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

  26.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

  26.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

  27. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

 • За Проекта „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван” по Оперативна програма „Регионално развитие” заемообразно до възстановяване на средствата да се използва реализирания преходен остатък в Домовете за деца;
 • За Проекта „Мое училище – мой избор” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” и други проекти за дейностите по Образованието, заемообразно до възстановяване на средствата да се използват тези по §§ 52, ал. 6 от ЗДБ на РБ за 2010 г.;
 • Създава Фонд за населените места в Община Велико Търново – Фонд „Инициативи на местните общности” за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.
 • 28. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 4 от ПМС №46/26.02.2009 г., в изпълнение на разпоредбите на РМС № 937/ 08.12.2009 г., утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2010 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 14. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

  29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 226 000 лева по Приложение № 12, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата за т.1 за „Физическо възпитание и спорт в учебните заведения” да се осъществява чрез бюджета на Дирекция „Образование и наука”, а за т. 2 „Спортни организации” да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

  30. Приема Културен календар, съгласно Приложение № 13.

  31. Приема Отчет сметка на приходите и извършените разходи през 2009 г. по дейност Чистота и актуализирана План сметка на приходите и разходите за 2010 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Приложение 16.

  32. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2010 и Инвестиционната програма за 2010 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2010 г.

   

  Приложения

   

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/