Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на реанимационни хирургични легла за нуждите на реконструирания урологичен сектор към онкохирургично отделение в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново със собствени средства.

 

РЕШЕНИЕ № 81

 

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

  1. Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за закупуване на 6 /шест/ броя реанимационни хирургични легла за нуждите на реконструирания урологичен сектор към онкохирургично отделение в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново със собствени средства – 25 000лв. без ДДС.
  2. Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението, в срок от 20 /двадесет/ дни.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/