Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Актуализиране на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

РЕШЕНИЕ № 810

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Утвърждава следното изменение в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

В чл. 18 ал. 2 отпада.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/