Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинската агенция за приватизация за 2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 812

 

 

На основание чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общинския съвет

 

Приема отчета за работата на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация на 2009 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1 ,2, 3, 4

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/