Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 813

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл. 10, т. т. 2, 3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общинския съвет

 

Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2010 година и утвърждава:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2010 година - Приложение 1;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2010 година - Приложение 2.

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2010 година- Приложение 3.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/