Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от „Фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол към общините” към Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 815

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 10, т. 8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем на РНБ „П. Р. Славейков” за съфинансиране по проект „Обединен каталог на български периодични издания.Дигитална колекция до 1944 г. (РЕГИНА-ПИ)” в размер на 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева от „Фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол към общините” към Община Велико Търново, при следните условия:

- срок за връщане на заема – 12 месеца, считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски;

- в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/