Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 817

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.21, чл. 22 (2) ,чл. 23 (2) и чл. 26 а (1) и (2) от ЗНЧ, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2010 г., като събития и чествания могат да се добавят по всяко време на годината,без финансово обезпечаване от страна на общината.
  2. Финансирането да се осигури с разчетените средства по утвърдения бюджет на Общината за 2010 г. след сключване на договори,подготвени от Отдел „ Правно-нормативно обслужване” съгласно законовите разпоредби и нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/