Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 818

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново и Решение по Протокол № 41/ 26.01.2010 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет “Васил Левски”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

на

старши сержант – курсант Атанас Христов Атанасов

Факултет „Общовойскови”, военна специализация „Разузнаване”, гражданска специалност „Стопанска логистика” в Национален военен университет „Васил Левски”.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/