Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново и Кмета на Община Велико Търново и определяне на Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 819

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 55, ал. 1, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Прекратява договора за управление с инж. Петко Трифонов Георгиев, ЕГН 5410271488, Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново, сключен между него и Община Велико Търново/ 02.02.2009 г./ считано от 28.12.2009 г.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 55, ал. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие за освобождаване от отговорност и връщане на наследниците на внесената от лицето гаранция, както и натрупаните върху сумата лихви.
  3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл. 14, ал. 2 и чл. 48, ал. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново – .Свилен Иванов Димитров, с ЕГН 6708091446, л.к. № 113703182, издадена на 02.11.2000г. от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Димитър Рашев”, № 6, вход „А” с диплома за завършено висше образование Серия АС-95, № 000021, издадена на 10.02.1995г. от Висш институт по архитектура и строителство, специалност „Строителен инженер по хидротехническо строителство”.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т. 3 за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни.
  5. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново .
  6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/