Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община В.Търново за 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 82

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.т.2, 3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2008 година и утвърждава.

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2008 година - Приложение 1.

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2008 година - Приложение 2.

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2008 година- Приложение 3.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/