Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на имоти

 

РЕШЕНИЕ № 824

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1, т.2 и чл. 3, ал.2, т. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет приема в собственост на Община Велико Търново и дава съгласие да бъде съставен акт за общинска собственост за недвижим имот, построен в полза на Община Велико Търново при учредено право на строеж върху УПИ ІХ от строителен квартал 360 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, Зона „В”, съгласно договор, сключени между Община Велико Търново и Консорциум с наименование „Строител 2006”, представляващ: две жилищни сгради, еднотипни, с вход за едната на изток, а за другата на запад, като всяка от сградите е на четири етажа и се състои от 32 бр. жилищни обекти. Общата разгъната застроена площ на двете жилищни сгради е в размер на 4 301,28 кв.м., съгласно констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец №15 от 23.11.2009 г. Стойността на извършените строителни работи съгласно определената в договора цена е в размер на 2 636 684,64 лева.
  2. Община Велико Търново и Консорциум с наименование „Строител 2006” не дължат помежду си доплащания по сделката. Дължимите данъци и такси са за сметка на инвеститора.
  3. Дава съгласие да бъде извършено съответното прехвърляне на собствеността, като Кмета на Община Велико Търново да подпише окончателен договор за замяна, с който Общината да придобие в собственост двете новопостроени сгради, а Консорциум с наименование „Строител 2006”, да придобият в собственост имотите, предоставени им като обезщетение съгласно Решение № 1135 по протокол № 61 от 02.11.2006 г. на Великотърновски Общински съвет. При сключване на окончателния договор по сделката следва да бъдат включени клаузи, съгласно които фактическото владение върху недвижимите имоти да бъде предадено от Община Велико Търново на инвеститора след окончателното въвеждане в експлоатация на жилищните обекти и издаване на разрешение за ползване съгласно разпоредбите на ЗУТ.
  4. След извършване на съответното прехвърляне и подписване на договора, възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по съставяне на акт за общинска собственост за имота; както и по подготовка и фактическо предаване на общинските имоти, предмет на договорните отношения по договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г., сключени на основание Решение № 1135 по протокол № 61 от 02.11.2006 г. на Великотърновски Общински съвет, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/