Препис-извлечение от Протокол № 61

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.02.2010 година.

 

ОТНОСНО: Молба за опрощаване на дълг на лицето Радинка Маноилова Григорова.

 

РЕШЕНИЕ № 829

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет да вземе следното:

 

Дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 445,00 лв. на лицето Радинка Маноилова Григорова, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/