Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализи на правното състояние, начални цени и начин на приватизация на общински нежилищни имоти, представляващи: “УПИ V – „за производствени нужди” от кв.39 по плана на с.Ново село, заедно с построени в него сгради /бивш обор, битова сграда и гараж/“ и „Незастроен УПИ VІ-57 от кв.6 по плана на с. Малки Чифлик“ – собственост на Община В.Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 83

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 53/24.01.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

  1. Приема анализи на правното състояние и утвърждава начални цени за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищни имоти, както следва: за „УПИ V – „за производствени нужди” от кв.39,заедно с построени в него сгради /бивш обор,битова сграда и гараж /” в с.Ново село в размер на 37 624 лева /без ДДС /; за „Незастроен УПИ VІ-57 от кв.6 по плана на с. Малки Чифлик” в размер на 34 530 лева /без ДДС/ .
  2. Определя стъпка на наддаване за посочените в т. 1 обекти, както следва: за „УПИ V – „за производствени нужди” от кв.39,заедно с построени в него сгради /бивш обор,битова сграда и гараж/” в с.Ново село в размер на 3 700 лева; за „Незастроен УПИ VІ-57 от кв.6 по плана на с. Малки Чифлик” в размер на 3 400 лева.
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за „УПИ V –„за производствени нужди” от кв.39, заедно с построени в него сгради /бивш обор, битова сграда и гараж” в с.Ново село в размер на 15 000 лева; за „Незастроен УПИ VІ-57 от кв.6 по плана на с. Малки Чифлик” в размер на 14 000 лева . Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обектите да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

Приложение: съгласно текста

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/