Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за търговската дейност

 

РЕШЕНИЕ № 834

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново на първо четене.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/