Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на структура на Общинска администрация на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 838

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Утвърждава обща численост 274 щатни бройки в дейност 122 „Общинска администрация” на Община Велико Търново, от които 192 щатни бройки дейност “Държавна отговорност” и 82 щатни бройки дейност “Общинска отговорност”.
  2. Одобрява структура на Общинска администрация на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3;
  3. Решението влиза в сила от 01.04.2010 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/