Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Вземане на Решение от Великотърновски Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 от Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново за приемане на Отчет за констатираните нарушения при изпълнение на контролната дейност на служителите в отдел „Финансово управление и контрол”, дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за отчетната 2009 година и за одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за 2010 година

 

РЕШЕНИЕ № 839

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор,

  1. Приема Отчет за констатираните нарушения при изпълнението на контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол”, Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за отчетната 2009 година.
  2. Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за 2010 година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/