Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето на и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 84

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било:

Чл. 20.

(3) Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до края на предходната година.

Става:

Чл. 20.

(3) Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите – в Община Велико Търново до 30 ноември на предходната година.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/