Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 842

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

 

1. Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2010 година.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 1 000 000 лева; 3. Валута - лева;

4. Вид на дълга – Търговски кредит;

5. Начин на обезпечаване - Собствени приходи 6. Условия за погасяване - Съгласно погасителен план

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7%.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/