Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинската агенция за приватизация.

 

РЕШЕНИЕ № 843

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и във връзка с § 3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски Общински съвет

1. Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва:

- чл. 8

Било : (4) От страна на общинската администрация и ОбАП в заседанията на НСПСК участвуват: зам. кмет и/или директор дирекция , изп. директор и юрист на ОбАП, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира заседанията и води протокол.

Става: (4) В заседанията на НСПСК участват представители на общинската администрация,ОбАП и юрист, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира и заседанията и води протокол.

- чл. 10. Надзорният съвет изпълнява следните функции:

Било : т. 5. Разглежда всяко тримесечие отчет за работата на ОбАП.

Става: т.5 Разглежда всяко шестмесечие отчет за работата на Об АП

………………………………………………………………

Било: т. 14. Определя общите правила и условия за назначаване на изп. директор и служителите в ОбАП и одобрява щатното разписание на агенцията; прави персонално предложение до ОбС за назначаване на изп. директор.

Става: т. 14. Определя общите правила и условия за назначаване на изп. директор и служителите в ОбАП; одобрява щатното разписание на служителите в ОбАП по предложение на Кмета на Общината; прави предложение до ОбС за избиране на изп. Директор,съгласувано с Кмета на Общината.

- чл. 11

Било : Чл.11.Изпълнителен директор на Об АП:

(1) Изпълнителният директор се назначава и освобождава от кмета на общината по предложение на Надзорния съвет до ОбС .

(2) Изпълнителния директор изпълнява следните функции:

1. Организира и ръководи дейността на ОбАП съобразно закона и решенията на Общинския и Надзорния съвет .

2. Представлява Общинската агенция за приватизация.

3. Сключва и прекратява договорните отношения със служителите на агенцията .

4. Сключва договори с организации и лица по въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на агенцията.

5. Упълномощава лица да извършват определени действия, свързани с функциите на агенцията.

Става: Чл.11.Изпълнителен директор на Об АП:

(1) /изм./ Изпълнителният директор се избира от ВТОбС за времето на мандата на Общински съвет Велико Търново по предложение на Надзорния съвет по приватизация и следприватизационен контрол, съгласувано с Кмета на Общината.

(2) /нова/ Кметът на Общината сключва, изменя и прекратява трудовото правоотношение с лицето, избрано по реда на предходната алинея.

(3)/нова/При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността „Директор на дирекция „Бюджет, икономика и инвестиции” при Община Велико Търново.

(4) /нова/ При изтичане на мандата на Общински съвет Велико Търново, Изпълнителният директор на ОбАП продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Изпълнителен директор на ОбАП.

(5) /предишна ал. 2/ Изпълнителния директор изпълнява следните функции:

1. Организира и ръководи дейността на ОбАП съобразно закона и решенията на Общинския и Надзорния съвет .

2. Представлява Общинската агенция за приватизация.

3. Сключва и прекратява договорните отношения със служителите на агенцията .

4. Сключва договори с организации и лица по въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на агенцията.

5. Упълномощава лица да извършват определени действия, свързани с функциите на агенцията.

- § 1 от Преходните и заключителни разпоредби се създава

(5) /нова/ За времето на изпълнение на функциите Изпълнителен директор на ОбАП, лицето по чл. 11, ал. 3 получава възнаграждение в размер на 50% от РЗ за длъжността.

- § 4 от Преходните и заключителни разпоредби

Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/ 18.12.2003г, № 27 / 20.12.2007 г. и № 515/19.03.2009 г. на Великотърновски Общински съвет.

Става : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755/ 16.05.2002 г., 19/ 18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г. и решение № 843/ 18.03.2010 на Великотърновски Общински съвет .

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/