Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол.

 

РЕШЕНИЕ № 845

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

1. Изменя и допълва Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол както следва :

- чл. 2,ал.2

Било: Всички дейности, свързани с подготовката и организацията на приватизационния процес на обектите, за които има приети решения на Об съвет , а така също и по следприватизационния контрол се извършват от Общинската агенция за приватизация /ОбАП/ на основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК и Правилник за дейността на Об АП приет с реш.81/1996 г., изм. и доп. с реш. №№ 755/2002 г. и 19/18.12.2003 г. на Об съвет.

Става: Всички дейности, свързани с подготовката и организацията на приватизационния процес на обектите, за които има приети решения на Обсъвет, а така също и по следприватизационния контрол, се извършват от Общинската агенция за приватизация /ОбАП/ на основание чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и Правилник за дейността на Об АП приет с реш.81/1996 г., изм. и доп. с реш. № 755/2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г. и № 845/ 18.03.2010 г. на ВТОбС на Об съвет.

- чл. 3,т.6

Било: т. 6 заплащане на дължимата сума,…………………………

- началната вноска /в случаите на разсрочено плащане/ не може да бъде по-малка от половината на определената цена, а срокът за издължаване на остатъка не може да бъде по-голям от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора;

- при всяко плащане за издължаване на остатъка от определената цена върху неиздължената част от цената се начислява законна лихва /ОЛП + 10 пункта/, а при закъснение с не повече от 30 дни и неустойка в размер на 10 на сто от дължимата сума към датата на нейния падеж ;при закъснение с повече от 30 дни на дължимо плащане по договора продавачът има право едностранно да предприеме мерки за прекратяване на договора;

Става т.6 заплащане на дължимата сума,…………………………

- началната вноска /в случаите на разсрочено плащане/ не може да бъде по-малка от 30 на сто от определената цена, а срокът за издължаване на остатъка не може да бъде по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача, а собствеността върху дяловете и акциите се прехвърля след окончателното изплащане на цената;

- купувачът издължава остатъка по договореност на равни 3 или 6 месечни вноски, като при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10 /; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми;

- VІІ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Било: § 2. Измененията и допълненията на приетата с реш. № 48/ 22.01.2002 Методика за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, приети с решения №№ № 369/ 16.12.2004 г, 433/ 10.03.2005 г., 191/22.05.2008г, 484/ 19.02.2009г, 572/ 21.05.2009г, 725/ 22.10.2009 г на Об. съвет и влизат в сила от датата на приемането им

Става: § 2. Методиката за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси е приета с реш. № 48/22.01.2004 г. Измененията и допълненията на същата са приети с решения №№ № 369/ 16.12.2004 г, 433/ 10.03.2005 г., 191/ 22.05.2008 г, 484/ 19.02.2009 г, 572/ 21.05.2009г, 725/ 22.10.2009 г. и 845/ 18.03.2010на Об. съвет и влизат в сила от датата на приемането им.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/