Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за 2010 година и откриване процедура за приватизация на обособена част от „Комунално стопанство” ЕООД-В.Търново

 

РЕШЕНИЕ № 846

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в годишния план за приватизация за 2010 година и открива процедура за приватизация на обособена част от „Комунално стопанство” ЕООД - В. Търново, представляваща: „Офисни помещения”,разположени на втори етаж от административна сграда,находяща се на ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново .
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обособената част, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка по установения от закона ред и приетите решения от Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/