Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец.

 

РЕШЕНИЕ № 847

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46, ал.1, т. 5 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 711/ 24.09.2009 г., Великотърновски Общински съвет

  1. Приема начална цена в размер на 350 000 лева за продажба на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – гр. Лясковец. Сделката е освободена от ДДС.
  2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на посочените в т. 1 дялове от дружеството - “търг с явно наддаване”, при стъпка в размер на 25 000 лева над определената начална цена.
  3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 28 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на дружеството. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 600 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 100 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на дружеството да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на дружеството до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за дружеството по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за дружеството да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/