Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето на и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 85

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Добавя нов § 10 към Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за 2008 г.:

§ 10 (1) Първата и втората вноска по чл. 17, ал. 1 се внасят от 31 март до 30 юни 2008 г.

(2) На заплатилите в сроковете по ал. 1 пълния размер на таксата за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/