Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Велчево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 850

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37 и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет

1. Определя за индивидуално ползване от животновъдите в землището на с. Велчево, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, следните общински мери и пасища:

 

№ по ред № на имот физически блок местност кат. площ /дка/ състояние на пасището
1 2 3 4 5 6 7
1 000622 51 (ПМЛ) ---------- ІV 44,062 задоволително
общо за землището 44,062  

 

2. Горепосочените имоти се предоставят за ползване на следните животновъди:

2.1. ЗП – АНГЕЛ ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ – ЕГН 3306111522, с постоянен адрес с. Велчево, общ. Велико Търново, Заявление вх. № 94-АА-190/22.02.2010 г., притежаващ съгласно Декларация от 22.02.2010 г. ЕРД над 24 месеца – 1 брой, ДРД овце – 13 броя и кози – 7 броя и еднокопитни (кон) – 1 брой – предоставят се за ползване 30,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000622 – част с площ 30,000 дка, м. Дюлев рът по КВС на с. Велчево за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 105,00 лв.

Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 2, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

4.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

4.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина).

4.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/