Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ І- за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв. 643 и за УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 644 по плана на гр. Велико Търново, и план за озеленяване.

 

РЕШЕНИЕ № 852

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ одобрява проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І - за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв. 643 и за УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 644 по плана на гр. Велико Търново:

- закриване на част от проектна улица между ОК ОК 3 – 2807 – 2805 - 2804, като северозападната част от проектната улица между ОК ОК 2799 - 2800 – 2804 става улица – тупик; създаване на пешеходна алея, при ширина 3,00 м, между квартали 644 и 643; обединяване на УПИ І- за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв. 643 и УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 644 в един общ УПИ с отреждане – УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.643;

- за новообразувания УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 643 - запазва се новопредвидената жилищна застройка с височина до 30,00м, в северозападната част на имота, / съгласно одобрен ПУП – план за застрояване с решение № 411 от Протокол № 26/ 27.01.2005г на Великотърновски Общинския съвет/ и се предвижда свободно застрояване на жилищна сграда – при височина до 15,00м, в югоизточната част на имота, и подземно паркиране; линии на застрояване – ограничителни.

- план за озеленяване за новообразувания УПИ І - за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 643 по плана на гр. Велико Търново.

2. Съгласно разпоредбите на ЗОС, частите от улична регулация, попадащи в обхвата на проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ, представляват публична общинска собственост. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 ЗОС и чл. 2, ал. 3 НРПУРОИ, Великотърновски Общинският съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразуван УПИ І от кв.643 по плана на гр. Велико Търново да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/