Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 853

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ „за жилищни нужди и обществено обслужване” от стр. кв. 51 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Димитър Стефанов Стефанов, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков” №8, вх. Г и Наташа Димитрова Обретенова с адрес с. Арбанаси, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за части от имоти в обхвата на разработка, приета с решение №186 по протокол № 21 от 16.12.2009 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Димитър Стефанов Стефанов, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков” №8, вх.Г и Наташа Димитрова Обретенова с адрес с. Арбанаси, правото на собственост върху част с площ от 6,35 /шест цяло тридесет и пет стотни/ кв.м. от общински имот – улична регулация за улица с ОК-ОК №№1241-1241а, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 347 /хиляда триста четиридесет и седем лева/ лева без начислен ДДС.

2.2. Димитър Стефанов Стефанов, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков” №8, вх.Г и Наташа Димитрова Обретенова с адрес с. Арбанаси, прехвърлят на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот – УПИ ІІІ от стр. кв. 51 по ПУП на гр. Велико Търново, попадаща по проект в улична регулация, с площ от 6,41 /шест цяло четиридесет и една стотни/ кв.м., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 359 /хиляда триста петдесет и девет/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/