Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, земеделска земя от ОПФ и по чл. 19

от ЗСПЗЗ в землищата на с. Велчево и с. Миндя.

 

РЕШЕНИЕ № 856

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на 7 (седем) броя недвижими имоти частна общинска собственост, земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велчево, както следва:

 

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 001001 Агова кория Нива III 0,607 20,00
2 001002 Агова кория Нива III 1,505 40,00
3 001003 Агова кория Нива III 2,333 60,00
4 001005 Агова кория Нива III 1,886 50,00
5 002008 Могилки Нива III 1,070 30,00
6 002009 Могилки Нива III 0,586 20,00
7 024016 Дюлев рът Нива V 5,801 110,00
ОБЩО:   13,788 330,00

 

2. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот частна общинска собственост, земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на Миндя, както следва:

 

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 010006 Грънчер Нива 8,537 120,00
ОБЩО:   8,537 120,00

 

3. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 2(два) броя недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Миндя, както следва:

 

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 084005 Дъбравата Нива VІІ 7,538 90,00
2 106040 Копацито Нива ІІІ 5,230 130,00
ОБЩО:   12,768 220,00

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/