Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, земеделска земя от ОПФ и по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Къпиново, с. Пчелище и с. Церова кория

 

РЕШЕНИЕ № 857

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на 33 (тридесет и три) броя недвижими имоти частна общинска собственост, земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Церова кория, както следва:

 

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 001031 Гробища Нива III 4,490 55,00
2 001032 Гробища Нива III 0,964 12,00
3 005003 Чучура Нива III 2,278 28,00
4 005005 Чучура Нива III 3,355 41,00
5 005007 Чучура Нива III 1,077 13,00
6 005028 Чучура Нива III 3,352 41,00
7 005030 Чучура Нива III 1,922 24,00
8 005031 Чучура Нива III 1,693 21,00
9 005035 Чучура Нива III 0,368 5,00
10 005036 Чучура Нива III 0,328 5,00
11 005042 Чучура Нива III 1,539 19,00
12 005044 Чучура Нива III 0,716 9,00
13 005045 Чучура Нива III 4,079 50,00
14 010011 Баева дъбрава Нива III 0,766 9,00
15 011003 Старите гробища Нива III 0,682 8,00
16 011008 Старите гробища Нива III 1,869 23,00
17 012003 Каймаканча Нива III 1,249 15,00
18 012004 Каймаканча Нива III 2,672 33,00
19 012007 Каймаканча Нива III 0,601 7,00
20 012017 Каймаканча Нива III 4,883 60,00
21 012018 Каймаканча Нива III 2,683 33,00
22 012019 Каймаканча Нива III 0,897 11,00
23 012031 Каймаканча Нива III 1,358 17,00
24 112009 Лясково краище Нива III 1,199 15,00
25 118012 Мочура Нива III 1,639 20,00
26 120004 Каймаканча Нива III 2,899 36,00
27 121017 Каймаканча Нива III 1,102 14,00
28 122026 Каймаканча Нива IV 1,994 23,00
29 129004 Ливадито Нива V 6,943 65,00
30 141008 Полето Нива III 3,002 37,00
31 148008 Кирчевка Нива III 2,000 25,00
32 157007 Реката Нива III 1,537 19,00
33 161020 Братинов рът Нива III 6,399 79,00

ОБЩО:

  72,535 872,00

 

2. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 4(четири) броя недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Къпиново, както следва:

 

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 030001 Садината Нива ІV 3,193 37,00
2 030026 Садината Нива ІV 3,999 46,00
3 066017 Бойнища Нива V 4,756 44,00
4 080009 Биволарка Нива ІV 3,959 45,00

ОБЩО:

  15,907 172,00

 

 

3. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 2(два) броя недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Пчелище, както следва:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

кат.

площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./

1

172018

Синилка

Нива

ІV

3,382

39,00

2

173021

Синилка

Нива

ІV

3,290

38,00

ОБЩО:

6,672

77,00

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/