Препис-извлечение от Протокол № 63

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за начало на отчуждителна процедура

 

РЕШЕНИЕ № 862

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за започване на процедура по принудително отчуждаване с оглед задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, на недвижим имот частна собственост, представляващ ПИ №5460 от стр. кв. 360 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ ПИ с идентификатор №10447.515.7349, с площ от 970 кв.м., собственост на Стефан Михайлов Стефанов с адрес г. София, бул. «Христо Ботев» №26. Имотът попада в границите на УПИ ІV от кв. 360 по ПУП на гр. Велико Търново, отреден «за обществено обслужване», целият с площ от 4130 кв.м., актуван с АОС №4506/03.06.2008 г., в който е предвидено изграждане на детско заведение с оглед задоволяване на публични обществени потребности.
  2. Утвърждава експертната оценка на частния имот, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД на пазарен принцип с оглед определяне на равностойно парично обезщетение, в размер на 141 620 /сто четиридесет и една хиляди шестстотин и двадесет/ лева. Средствата за обезщетяване на собствениците да бъдат заложени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество и Бюджета на Община Велико Търново за 2011 г.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по принудително отчуждаване на имота, при спазване разпоредбите на Закона за общинска собственост и настоящото решение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/