Препис-извлечение от Протокол № 63

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия.

 

РЕШЕНИЕ № 863

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

 

 

Дава съгласие за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Миглена Свиленова Романова с ЕГН: 9801131417.

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/