Препис-извлечение от Протокол № 63

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на списък за 2010 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение.

 

РЕШЕНИЕ № 865

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

 

Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - общо 325 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици,чиито имоти са отчуждени за общински нужди 0 броя;

- резервни жилища 25 броя;

- ведомствени жилища 20 броя.

ОБЩО ЖИЛИЩА 370 БРОЯ

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/