Препис-извлечение от Протокол № 63

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Молба от Мирослав Кръстев Марков за разсрочено плащане на дължим от него наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем.

 

РЕШЕНИЕ № 868

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

1. Дава съгласие задълженията на Мирослав Кръстев Марков да бъдат разсрочени на петнадесет вноски, от които четиринадесет равни месечни вноски по 200 лева и последна вноска от 110,98 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г. Срок за внасяна на последната вноска до 30.05.2011 г.

 

2. При невнасяне или забава на две месечни вноски да се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител за оставащата сума от задължението.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/