Препис-извлечение от Протокол № 63

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Молба от Иванка Маринова Минчева за разсрочено плащане на дължим от нея наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем.

 

РЕШЕНИЕ № 869

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал.4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

 

  1. Дава съгласие задълженията на Иванка Маринова Минчева да бъдат разсрочени на десет равни месечни вноски по 207.50 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г. Срок за внасяна на последната вноска до 25.12.2010 г.
  2. При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/