Препис-извлечение от Протокол № 63

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Молба от Шюкрие Юсмен Сабриза разсрочено плащане на дължим от нея наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем.

 

РЕШЕНИЕ № 871

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Общинският съвет

 

1. Дава съгласие задълженията на Шюкрие Юсмен Сабри да бъдат разсрочени на месечни вноски по 100 лева до погасяване на задължението.

2. При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/