Препис-извлечение от Протокол № 63

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.03.2010 година.

 

ОТНОСНО: Молба от Георги Иванов Георгиев за разсрочено плащане на дължим от него наем за общинско жилище от фонда за настаняване под наем.

 

РЕШЕНИЕ № 873

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет

 

  1. Дава съгласие задълженията на Георги Иванов Георгиев да бъдат разсрочени на месечни вноски по 200,00 лв., до погасяване на дължимата сума. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г.
  2. При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/