Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на дирекция “Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” при Община Велико Търново за периода от 01.01.2008 – 31.12.2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 88

 

На основание чл.21, ал2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.3, ал.1 и чл.4, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски Общински съвет

Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 година.

Приложение: Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/